• ลงพื้นที่ประชุมประจำปี ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

  ลงพื้นที่ประชุมประจำปี ณ จังหวัดสุพรรณบุรี       เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อจัดการประชุมประจำปีและเยี่ยมเยื่อนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุน สินเชื่อจาก บจธ. รวมไปถึง ชี้แจงการดำเนินงานและความคืบหน้า โครงการต่าง ๆ ของ บจธ. สำรวจข้อมูลของเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบันทันสมัย สอบถามความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของเกษตรกร เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการช่วย พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน


  Continue reading
 • ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 17/2561

  ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 17/2561   เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุม คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 17/2561 ณ ห้องประชุมราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ


  Continue reading
 • บจธ. ลงพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดการประชุม ประจำปีของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิจากการ จำนองและขายฝาก

  ประชุมผู้ได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. ณ จ.นครราชสีมา     สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดการประชุม ประจำปีของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิจากการ จำนองและขายฝาก ณ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 โดยมี เกษตรกรผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานะ ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ได้รับ ความช่วยเหลือ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่าง เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


  Continue reading
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาบุคลากรและเสริมสร้างพัฒนาการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาบุคลากรและเสริมสร้างพัฒนาการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาบุคคลากร และการเสริมสร้างพัฒนาการทำงานเป็นทีม ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย ผอ.บจธ. ร.ผอ.บจธ. ที่ปรึกษา บจธ. ผอ.กอง เเละเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วม ทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร บนหลักของธรรมาภิบาล ความ ซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งนี้ ผอ.บจธ. ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส  


  Continue reading
 • ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลที่ดินและการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน เพื่อ หาแนวทางการบูรณาการข้อมูลในการช่วยเหลือ และพัฒนาเกษตรกร

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลที่ดินและการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี พลเอกวิทยา จินตานุรักษ์ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้การประชุม ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง บจธ.กับหน่วยงานที่มีข้อมูลด้านที่ดิน และเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการข้อมูลจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือ และพัฒนาเกษตรกรได้ต่อไป [gallery...


  Continue reading
 • เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ เข้าขอคำปรึกษา บจธ.

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. บจธ. แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีเกษตรกรและผู้ยากจน จ.ศรีสะเกษ ประสบปัญหาด้านที่ดินทำกินจากหนี้นอกระบบ โดยเบื้องต้น บจธ. ได้รับเรื่องเพื่อมาพิจารณาตามเงื่อนไขการช่วยเหลือของ บจธ. ต่อไป     


  Continue reading
 • บจธ. ลงพื้นที่โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ณ บ้านช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ณ บ้านช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พร้อมเข้าพบ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร


  Continue reading
 • บจธ. จัดบูธนิทรรศการในหัวข้อ “การจัดตั้งธนาคารที่ดิน”

      เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในหัวข้อ "การจัดตั้งธนาคารที่ดิน" ภายในงานแถลงผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5...


  Continue reading
 • ลงพื้นที่ 5 ชุมชนนำร่อง

  เมื่อวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกร และสำรวจพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน โดยได้ลงสำรวจพื้นที่ หารือร่วมกับเกษตรกรในชุมชน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถทำกินในพื้นที่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน


  Continue reading