• โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดยการไถ่ถอนที่ดินจากสัญญากู้ยืมเงินและจำนองขายฝาก ที่อยู่ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร โดยการมอบสินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่ดิน 2 ราย ได้แก่ นางหอมหวล บุญมีฤทธิ์ จำนวน 2 โฉนด...


  Continue reading
 • โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดยการไถ่ถอนที่ดินจากสัญญากู้ยืมเงิน ที่อยู่ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร โดยการมอบสินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่ดิน แก่ นางบัวไล เย็นใจ จำนวน 50-0-50 ไร่ ใน ต.สวนหม่อน...


  Continue reading
 • ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 3/2561

  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น ๖ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลาง ที่ดิน...


  Continue reading
 • ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 8/2561

         เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน...


  Continue reading
 • ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 7/2561

      เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุม คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน...


  Continue reading
 • กิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

        วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ ลานน้ำพุ ชั้น G อาคารเบ็ญจรังสฤษฏ์ ที่จัดขึ้นโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมพับดอกบัวเพื่อใช้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ


  Continue reading
 • คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

        เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดกิจกรรมพาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบจากการกระทำทุจริต ตลอดจนเป็นการปลูก-ปลุกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ บจธ. กำหนดให้มีการส่งเสริมธรรมาภิบาลในด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย บจธ. ได้รับเกียรติจาก นายเมธี นุชนารถ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ตลอดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ


  Continue reading
 • โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนในโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน

    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนในโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ณ สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง – ลานตากฟ้า เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงานของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นต้นแบบสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการในสหกรณ์ รวมถึงการนำมาปรับใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ ในด้านการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2...


  Continue reading
 • อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


  Continue reading
 • ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางการทำงานในโครงการพัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน

       เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 บจธ. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางการทำงานในโครงการ พัฒนาองค์ความรู้การให้บริการตลาดกลางที่ดิน ณ ห้องประชุม 601...


  Continue reading