• ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 จำนวน 5 อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบปรากฏบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (Contains 1 attachments.)


  Continue reading
 • ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 นั้น เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 จำนวน 1 อัตรา ปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวนน้อยราย บจธ.จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าว จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (Contains 1 attachments.)


  Continue reading
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2563

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน สายงานบริหาร 1) ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร       จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 2) นิติกร             ... (Contains 2 attachments.)


  Continue reading
 • บจธ.ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม”ศาสตร์พระราชา” ให้กับเกษตรกร และผู้ยากจน ที่เข้าร่วมโครงการ จากทั่วประเทศ กว่า ๒๓๐ คน 

  เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ บจธ.ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม"ศาสตร์พระราชา" ให้กับเกษตรกร และผู้ยากจน ที่เข้าร่วมโครงการของ บจธ. จากทั่วประเทศ กว่า ๒๓๐ คน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดิน ในโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และสร้างเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกโครงการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ...


  Continue reading
 • บจธ. ร่วมจัดอบรม “ศาสตร์พระราชา” ให้กับวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา พิมาย

  เมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ บจธ.จัดกิจกรรมการฝึกอบรม"ศาสตร์พระราชา" ให้กับกลุ่มชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา อ.พิมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดิน ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนรัง-บูรพา(ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอชุมพวง)เลขที่ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน คณะทำงานด้านกฎหมาย การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ...


  Continue reading
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ (Contains 1 attachments.)


  Continue reading
 • บจธ. จัดกิจกรรมฝึกอบรม”ศาสตร์พระราชา” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์

  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บจธ.จัดกิจกรรมการฝึกอบรม"ศาสตร์พระราชา" ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดิน ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิสาหกิจข้าวเกษตรอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน คณะทำงานด้านกฎหมาย การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับ บจธ. และวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ ร่วมอบรมให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จำนวน ๕๐...


  Continue reading
 • บจธ. ร่วมจัดงานมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2”หยุดวิกฤตความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมที่ดินไทย”

    บจธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่...


  Continue reading
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563

  ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และประกาศเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 (มีผลคะแนนการสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาการสอบสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศนี้ (Contains 1 attachments.)


  Continue reading