• อบรมการใช้งานระบบ Email ผ่าน Smart Phone

  อบรมการใช้งานระบบ Email ผ่าน Smart Phone   เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. กองบริหารจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูล ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ Email ของ บจธ. ผ่าน Smart Phone เพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเข้ากับยุคสมัย ตามนโยบายประเทศ 4.0 ของรัฐบาล โดยจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ บจธ. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนให้สามารถ เข้าใช้ระบบ E-mail ในการติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กรได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น


  Continue reading
 • บจธ. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎ์ธานี เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎ์ธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เพื่อสำรวจและ สอบถามข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ชุมชนน้ำแดงพัฒนา ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎ์ธานี เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเป็นแนวทางดำเนินการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ บจธ. ต่อไปในอนาคต


  Continue reading
 • สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดิน แบบครบวงจร

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดิน แบบครบวงจร        สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2562 โดยจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดิน แบบครบวงจร เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือของ บจธ. พร้อมกันนั้นได้ตรวจสอบสภาพ แปลงที่ดินเบื้องต้นเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป    


  Continue reading
 • ลงพื้นที่ประชุมประจำปี ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

  ลงพื้นที่ประชุมประจำปี ณ จังหวัดสุพรรณบุรี       เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อจัดการประชุมประจำปีและเยี่ยมเยื่อนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุน สินเชื่อจาก บจธ. รวมไปถึง ชี้แจงการดำเนินงานและความคืบหน้า โครงการต่าง ๆ ของ บจธ. สำรวจข้อมูลของเกษตรกร ให้เป็นปัจจุบันทันสมัย สอบถามความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของเกษตรกร เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการช่วย พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน


  Continue reading
 • บจธ. ลงพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดการประชุม ประจำปีของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิจากการ จำนองและขายฝาก

  ประชุมผู้ได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. ณ จ.นครราชสีมา     สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ลงพื้นที่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดการประชุม ประจำปีของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. เพื่อป้องกันการสูญเสียสิทธิจากการ จำนองและขายฝาก ณ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 โดยมี เกษตรกรผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานะ ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ได้รับ ความช่วยเหลือ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่าง เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


  Continue reading
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาบุคลากรและเสริมสร้างพัฒนาการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาบุคลากรและเสริมสร้างพัฒนาการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาบุคคลากร และการเสริมสร้างพัฒนาการทำงานเป็นทีม ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย ผอ.บจธ. ร.ผอ.บจธ. ที่ปรึกษา บจธ. ผอ.กอง เเละเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วม ทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร บนหลักของธรรมาภิบาล ความ ซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งนี้ ผอ.บจธ. ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส  


  Continue reading
 • ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลที่ดินและการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน เพื่อ หาแนวทางการบูรณาการข้อมูลในการช่วยเหลือ และพัฒนาเกษตรกร

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลที่ดินและการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี พลเอกวิทยา จินตานุรักษ์ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้การประชุม ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง บจธ.กับหน่วยงานที่มีข้อมูลด้านที่ดิน และเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการข้อมูลจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือ และพัฒนาเกษตรกรได้ต่อไป [gallery...


  Continue reading
 • เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ เข้าขอคำปรึกษา บจธ.

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. บจธ. แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีเกษตรกรและผู้ยากจน จ.ศรีสะเกษ ประสบปัญหาด้านที่ดินทำกินจากหนี้นอกระบบ โดยเบื้องต้น บจธ. ได้รับเรื่องเพื่อมาพิจารณาตามเงื่อนไขการช่วยเหลือของ บจธ. ต่อไป     


  Continue reading
 • เกษตรกร จ.พิจิตร เข้าขอคำปรึกษา บจธ.

           เมื่อวันอังคารที่ 2...


  Continue reading
 • รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 7 กันยายน 2561

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง บจธ. อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินทำกิน  


  Continue reading