• การประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 4/2562

      เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุกองทัพบก โดยมี ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา เป็นประธานในที่ประชุม


  Continue reading
 • การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

  การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) องค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุม สามารถแสดงความประสงค์โดยการยื่นเอกสารตามกำหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ทางไปรษณีละทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เอกสารแนบ 1. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 10 เม.ย. 62 2. หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศ ฉบับลงวันที่ 10 เม.ย. 62 3. แบบ บจธ. 1 4. แบบ บจธ. 2


  Continue reading
 • ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

  องค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุม สามารถแสดงความประสงค์โดยการยื่นเอกสารตามกำหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ทางไปรษณีละทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เอกสารแนบ 1. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 10 เม.ย. 62 2. หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศ ฉบับลงวันที่ 10 เม.ย. 62 3. แบบ บจธ. 1 4. แบบ บจธ. 2


  Continue reading
 • บจธ. พบปะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรฐานรากช่องโคพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

  นายพงศ์พจน์ เอนกวนิช ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน1 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นางสาวสุวีณา ทัศคุณ ผอ.กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรและเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีนายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรฐานรากช่องโคพัฒนาเป็นประธาน พร้อมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เพื่อหารือร่วมกับเกษตรกร ผู้ยากจนที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน และชี้แจงรายละเอียดกระบวนการดำเนินงานของโครงการต้นแบบฯ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ยากจน และผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินพื้นที่ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  


  Continue reading
 • บจธ. ลงสำรวจพื้นที่ ชุมชนสหกรณ์เคหะสถานล้านนาเชียงราย

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายศรีชา ม่วงไข่ ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน2 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีนายจรัส บำรุงแคว้น ประธานสหกรณ์เคหะสถานล้านนาเชียงราย พร้อมสมาชิก โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เพื่อหารือร่วมมือกับเกษตรกรในพื้นที่ และชี้แจงรายละเอียดกระบวนการดำเนินงานของโครงการต้นแบบฯ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่


  Continue reading
 • บจธ.ประชุมคณะทำงานภายใต้แผนงานโครงการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน

  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดประชุมแนวทางการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยมี ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผศ.ดร. ดวงมณี เลาวกุล อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมภายใต้แผนงานโครงการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ณ. ห้องประชุมชั้น 9  อาคารเบญจสิริ  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  


  Continue reading
 • ประชุม คกก.บจธ. ครั้งที่ 3/2562

  เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุกองทัพบก โดยมี ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา เป็นประธานในที่ประชุม  


  Continue reading
 • โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน และองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง

    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดย ที่ปรึกษาสถาบันฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน และองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ณ ห้อง 301-302 ชั้น 3 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)


  Continue reading
 • กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน (กพช.) จัดโครงการอบรมการปรับปรุงดินและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ณ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์

        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดย กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน (กพช.) จัดโครงการอบรมการปรับปรุงดินและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ณ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ โดยเชิญวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ มาให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงดิน และนำตัวอย่างดิน มาตรวจสอบสารอาหารภายในดิน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรในการส่งเสริม อาชีพให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการของ บจธ.        


  Continue reading
 • ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

  ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน การดำเนินการ - รับการเสนอชื่อจากองค์กรชุมชมทางไปรษณ์ย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ วันที่ 8 - 29 มีนาคม 2562... (Contains 1 attachments.)


  Continue reading