ลำดับที่ หมวดหมู่ ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ประกาศ บังคับใช้ สถานะ
1 พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา
1.1 ร่างประราชบัญญัติธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... - - อยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรี
1.2 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 7 มิถุนายน 2559 8 มิถุนายน 2559 บังคับใช้
2 งานบริหารทั่วไป
2.1 ข้อบังคับ
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. 2558 29 ธันวาคม 2558 30 ธันวาคม 2558 บังคับใช้
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ. 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559 11 กุมภาพันธ์ 2559 บังคับใช้
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559 12 เมษายน 2559 12 เมษายน 2559 บังคับใช้
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การรับและบริหารเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 21 กันยายน 2559 22 กันยายน 2559 บังคับใช้
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559 21 กันยายน 2559 22 กันยายน 2559 บังคับใช้
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย เครื่องแบบของผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560 26 มิถุนายน 2560 27 มิถุนายน 2560 บังคับใช้
2.2 ระเบียบ
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2557 3 กันยายน 2557 3 กันยายน 2557 บังคับใช้ เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การสรรหา และการแต่งตั้งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560 28 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 บังคับใช้
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย แนวทางการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนพิจารณาโทษผู้กระทำผิดวินัยผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 บังคับใช้
2.3 คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ 4/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมาย 15 มกราคม 2559 15 มกราคม 2559 บังคับใช้
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 21 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 บังคับใช้
2.4 ประกาศ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1 มีนาคม 2562 1 มีนาคม 2562 บังคับใช้
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 บังคับใช้
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวมในการดำเนินงาน 28 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 บังคับใช้
3 งานบริหารบุคคล
3.1 ข้อบังคับ
ข้อบังคับสถาบันการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน 7 ธันวาคม 2561 7 ธันวาคม 2561 บังคับใช้
้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย เงินทดแทนอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 22 ธันวาคม 2559 23 ธันวาคม 2559 บังคับใช้
3.2 ระเบียบ
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗ 3 กันยายน 2557 3 กันยายน 2557 บังคับใช้
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 18 มิถุนายน 2558 19 มิถุนายน 2558 บังคับใช้
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 18 มิถุนายน 2558 19 มิถุนายน 2558 บังคับใช้
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลาของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 10 กันยายน 2558 11 กันยายน 2558 บังคับใช้
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การทดลองปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ 29 ธันวาคม 2558 30 ธันวาคม 2558 บังคับใช้
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย ค่าตอบแทนการเลิกจ้างผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 10 กุมภาพันธ์ 2559 11 กุมภาพันธ์ 2559 บังคับใช้
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ 10 สิงหาคม 2559 11 สิงหาคม 2559 บังคับใช้
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การจ้างเจ้าหน้าที่โครงการและจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 30 กันยายน 2559 30 กันยายน 2559 บังคับใช้
3.3 คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 22 ธันวาคม 2559 22 ธันวาคม 2559 บังคับใช้
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลผู้อำนวยการ 22 ธันวาคม 2559 22 ธันวาคม 2559 บังคับใช้
3.4 ประกาศ        
คู่มือการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของผู้ปฏิบัติงาน บจธ. 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 บังคับใช้
คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 บังคับใช้
นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 บังคับใช้
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - - บังคับใช้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 บังคับใช้
4 การเงิน บัญชี การงบประมาณ
4.1 ข้อบังคับ
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ 24 พฤศจิกายน 2559 25 พฤศจิกายน 2559 บังคับใช้
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง พ.ศ. ๒๕๖๐ 19 เมษายน 2560 20 เมษายน 2560 บังคับใช้
4.2 ระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 บังคับใช้
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๗ 7 พฤศจิกายน 2557 7 พฤศจิกายน 2557 บังคับใช้
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าอาหาร ปฏิบัติงานล่วงเวลาแก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 18 มิถุนายน 2558 3 มิถุนายน 2558 บังคับใช้
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 27 ตุลาคม 2559 1 ตุลาคม 2559 บังคับใช้
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ 27 มกราคม 2560 1 กุมภาพันธ์ 2560 บังคับใช้
4.3 คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้ 5 กุมภาพันธ์ 2559 11 มกราคม 2559 บังคับใช้
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้ (เพิ่มเติม) 22 ธันวาคม 2559 22 ธันวาคม 2559 บังคับใช้
5 สินเชื่อ / ป้องกันการสูญเสียสิทธิ / จัดหาที่ดิน
5.1 ข้อบังคับ
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การได้มาซึ่งที่ดิน การใช้ประโยชน์ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน และองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 11 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558 บังคับใช้
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การได้มาซึ่งที่ดิน การใช้ประโยชน์ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน และองค์กรชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 บังคับใช้
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การได้มาซึ่งที่ดิน การใช้ประโยชน์ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน และองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 27 มกราคม 2560 28 มกราคม 2560 บังคับใช้
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การให้สินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 23 มีนาคม 2559 24 มีนาคม 2559 บังคับใช้
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การให้สินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 26 มิถุนายน 2560 27 มิถุนายน 2560 บังคับใช้
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การให้สินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 1 สิงหาคม 2560 2 สิหาคม 2560 บังคับใช้
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การช่วยเหลือทางการเงิน (การอุดหนุนสินเชื่อ) แก่เกษตรกรผู้ยากจนเกี่ยวกับที่ดินทำกิน พ.ศ. ๒๕๕๘ 11 พฤศจิกายน 2558 11 พฤศจิกายน 2558 บังคับใช้
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การช่วยเหลือทางการเงิน (การอุดหนุนสินเชื่อ) แก่เกษตรกรผู้ยากจนเกี่ยวกับที่ดินทำกิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 26 มิถุนายน 2560 26 มิถุนายน 2560 บังคับใช้
5.2 ระเบียบ
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดซื้อที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 17 สิงหาคม 2559 18 สิงหาคม 2559 บังคับใช้
5.3 ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เรื่อง กรอบนโยบายการจัดซื้อที่ดินของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 28 กรกฎาคม 2559 28 กรกฎาคม 2559 บังคับใช้
ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง กำหนดหมวดและหมายเลขแบบพิมพ์การอำนวยสินเชื่อ และการจัดซื้อที่ดิน 14 กันยายน 2559 14 กันยายน 2559 บังคับใช้
ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง การจัดให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นการชั่วคราว ในพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง ๕ ชุมชน 4 กรกฎาคม 2560 4 กรกฎาคม 2560 บังคับใช้
ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประกาศประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับการจัดให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นการชั่วคราวในพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 บังคับใช้
ประกาศคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เรื่อง กรอบนโยบายการจัดซื้อที่ดินของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 บังคับใช้
ค่าเช่าซื้อที่ดินของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 บังคับใช้
การกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 7 ตุลาคม 2562 7 ตุลาคม 2562 บังคับใช้
5.4 คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลที่ดินและการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน 19 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2559 บังคับใช้
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อที่ดิน กรณีเกินอำนาจของผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน 20 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560 บังคับใช้
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อที่ดิน กรณีเกินอำนาจของผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (เพิ่มเติม) 23 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 บังคับใช้
6 ตรวจสอบภายใน
6.1 ระเบียบ
ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 24 พฤศจิกายน 2558 25 พฤศจิกายน 2558 บังคับใช้
6.2 ประกาศ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 บังคับใช้
ประกาศคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 10 กุมภาพันธ์ 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559 บังคับใช้
6.3 คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 24 พฤศจิกายน 2558 24 พฤศจิกายน 2558 บังคับใช้